Staże

Po realizacji zadań związanych z poradnictwem indywidualnym i grupowym, szkoleniach i kursach oraz sesjach coachingowych uczestnicy projektu skierowani zostaną na półroczne płatne staże u pracodawców (placówki przedszkolne, szkoły podstawowe, domy dziecka – zgodnie z ukończoną specjalnością), dzięki którym nabędą niezbędne doświadczenie zawodowe i zwiększą zdolność zatrudnienia. Projekt zakłada, że min. 20% uczestników uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Termin staży: wrzesień 2014 – luty 2015

 Warunki realizacji staży (pobierz)

Dokumenty dla stażysty:

Deklaracja przyjęcia na staż (pobierz)

Wzór umowy o staż organizator-realizator (pobierz) -wypełnia Organizator

Załączniki do umowy (pobierz)