O projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz)

W dniu 29.08.2013 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu z komponentem ponadnarodowym pt. „Nowa Szansa” nr POKL.07.02.01-06-020/13-01 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest we współpracy z Formenergy – włoską instytucją zajmującą się coachingiem.

CELE PROJEKTU

Projekt realizowany jest na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie w partnerstwie z Formenergy, a jego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia  absolwentów uczelni pedagogicznych z terenu woj. lubelskiego w wieku do 34 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, posiadających status osoby niezatrudnionej, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. lubelskiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w następujących formach:

  • poradnictwo psychospołeczne, psychologiczne indywidualne (4h/os) i grupowe (3h/gr)
  • 2 szkolenia: „Trening społeczny i zawodowy” (30h) oraz „Radzenie sobie ze stresem” (30 h)
  • 1 kurs do wyboru z 3 proponowanych: „Opieka nad dziećmi i osobami starszymi” (60h), „Zakładanie i prowadzenie żłobków i punktów przedszkolnych” (60h) , „Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży z przygotowaniem animacyjnym” (60h)
  • coaching (w ramach współpracy ponadnarodowej z włoskim Partnerem „Formenergy”) w formie sesji grupowej (12h) oraz 8 indywidualnych sesji 1-godzinnych prowadzonych przez Internet
  • półroczne płatne staże

Uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stażowe. 70% uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

Ponadto celem projektu jest adoptowanie na grunt Uczelni nowatorskiej włoskiej metody coachingu. Narzędziem pomocnym we wdrażaniu nowych rozwiązań będzie opracowana wspólnie publikacja – podręcznik zawierający podstawowe narzędzia, studium przypadku, wyniki badań oraz rekomendacje zagranicznych ekspertów, wykorzystywany w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

REALIZATORZY PROJEKTU

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie – Lider Projektu

Formenergy – Partner Projektu

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2014 r. do 31.03.2015 r.

HARMONOGRAM PROJEKTU 

harmonogram