Coaching

W ramach współpracy ponadnarodowej z włoskim Partnerem – firmą Formenergy przewidziano dwa obszary działań. Jeden dotyczy prowadzenia sesji coachingowych z uczestnikami projektu, drugi natomiast obejmować będzie wspólne opracowanie podręcznika w celu adaptacji nowych rozwiązań w zakresie rozwoju osobistego na grunt WSP im. J. Korczaka w Warszawie.

Pierwszym etapem sesji coachingowych będzie odbycie w maju br. sesji grupowej prowadzonej przez coachów z Formenergy. Celem spotkania będzie omówienie metod, technik w zakresie coachingu, dokonanie wstępnych ocen osobowościowych i predyspozycji uczestników projektu do dalszej współpracy w formie sesji indywidualnych.

Od czerwca do października 2014 r. odbywać się będą sesje coachingowe indywidualne prowadzone przez Internet. Każdy uczestnik weźmie udział w 8 sesjach coachingowych. Biorąc pod uwagę bariery językowe, przewidziano obecność tłumacza podczas sesji, stąd też uczestnicy będą dojeżdżać na sesje do siedziby Uczelni lub w inne wskazane miejsce. Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem sesji będzie sprawował opiekun naukowy ze strony Uczelni. Celem tej formy wsparcia jest nabycie umiejętności zarządzania własnym potencjałem uczestników sesji.

Celem projektu jest także adoptowanie na grunt Uczelni nowatorskiej włoskiej metody coachingu. Narzędziem pomocnym we wdrażaniu nowych rozwiązań będzie opracowana wspólnie publikacja – podręcznik zawierający podstawowe narzędzia, studium przypadku, wyniki badań oraz rekomendacje zagranicznych ekspertów, wykorzystywany w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Termin trwania prac nad publikacją to październik – listopad 2014 r. Opracowany podręcznik zostanie przetłumaczony na język polski, wydany w wersji papierowej (50 szt.) i elektronicznej oraz rozpowszechniony wśród kadry WSP i innych uczelni z terenu województwa lubelskiego, a także w bibliotekach.

 BROSZURA INFORMACYJNA O DZIAŁALNOŚCI FORMENERGY