Warunki realizacji staży w ramach projektu

WARUNKI REALIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA”

Umowa

 Realizacja stażu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy beneficjentem (Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie reprezentowaną przez Koordynatora Projektu „Nowa Szansa”) a pracodawcą. Pracodawca jest podmiotem niezależnym od beneficjenta. Umowa powinna określać zasady realizacji wsparcia w tym m.in. program stażu, dane osobowe uczestnika i jego opiekuna, informacje o projekcie.

Okres trwania stażu u pracodawcy wynosi 6 miesięcy (wrzesień 2014 – luty 2015 r.) w wymiarze 6 godzin na dobę i 30 godzin tygodniowo. Minimum 20% stażystów powinno po zakończonym stażu uzyskać zatrudnienie w danej placówce na okres minimum 3 miesięcy (w wymiarze nie mniejszym niż 1/8 etatu).

Staże realizowane będą w placówce zgodnej z ukończoną przez uczestnika specjalnością studiów.

W zakładach pracy działających w systemie zmianowym staż nie może być realizowany podczas zmiany nocnej. Ponadto stażysta nie może realizować tej formy wsparcia w niedziele i święta. Koordynator Projektu może wyrazić zgodę na realizację stażu u pracodawcy w systemie zmianowym oraz w niedzielę lub święta, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu pracy.

Stażyście przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych zrealizowanego u pracodawcy stażu. Dni wolnych udziela Koordynator na pisemny wniosek stażysty, przy czym stażysta uprzednio powinien uzgodnić termin urlopu z pracodawcą. Za dni wolne przysługuje stypendium.

 W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, osobie odbywającej staż, przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

 ► Program

Realizacja stażu u pracodawcy odbywa się na podstawie programu. Podczas ustalania programu (stanowiącego załącznik do umowy) powinno uwzględnić się dotychczasowe kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu.

Program powinien określać m.in.:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy według obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności,
 • zakres zadań wykonywanych przez stażystę,
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • dane osoby wyznaczonej u pracodawcy do pełnienia funkcji opiekuna stażysty.

Stypendium

Beneficjent wypłaca stażyście comiesięczne stypendium, na które przeznacza kwotę określoną w budżecie projektu „Nowa Szansa”. Stypendium przysługuje osobie odbywającej staż również za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

 ► Przerwanie realizacji stażu

Beneficjent na wniosek pracodawcy może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu u pracodawcy w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności,
 • naruszenia podstawowych obowiązków,
 • naruszenia przez uczestnika projektu regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy lub nierealizowania programu stażu u pracodawcy

Możliwe jest również rozwiązanie z pracodawcą umowy o realizację stażu na wniosek uczestnika projektu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków określonych w tejże umowie.

 ► Zakończenie uczestnictwa w stażu

Uczestnik projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia stażu przedkłada beneficjentowi opinię pracodawcy, wraz z dziennikiem stażu, co uprawnia beneficjenta do wydania zaświadczenia o odbyciu stażu.

Zakończenie realizacji stażu następuje również w przypadku podjęcia przez stażystę pracy zarobkowej w trakcie trwania tej formy wsparcia.

Obowiązki pracodawcy organizującego staż

 • zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy, warsztatów, pomieszczeń, urządzeń i materiałów zgodnie z programem stażu,
 • zapoznanie osób odbywających staż z regulaminem pracy, z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, z przepisami przeciwpożarowymi oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • wyznaczenia opiekuna do opieki nad stażystą, informowanie o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • udzielenie osobie odbywającej staż  urlopu wypoczynkowego (2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych zrealizowanego stażu,
 • przygotowanie opinii o stażyście po zakończeniu przez niego stażu,
 • przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu we współpracy ze stażystą.

► Obowiązki beneficjenta (projektodawcy)

 • zapoznanie stażysty z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją stażu
 • ubezpieczenie osób biorących udział w stażu  od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • wypłata stypendium stażowego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby pobierające stypendium z tytułu uczestnictwa w stażu (zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 ► Obowiązki stażysty

 • przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy,
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu  oraz stosowanie się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem,
 • przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych
  w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • bieżące wypełnianie dokumentów związanych z realizacją stażu oraz przedłożenie w Biurze Projektu „Nowa Szansa” kompletu dokumentów związanych z zakończeniem stażu zgodnie z programem.

Uwaga: Dodatkowe informacje na temat warunków realizacji staży można uzyskać kontaktując się z Biurem Projektu „Nowa Szansa”: tel. 81 745 83 96 w. 10 lub 11, mail: nowaszansa@wspkorczak.eu

 Warunki realizacji staży (pobierz)